GEDRAGSREGELS


Gedragsregels Drachten Diamonds

Als bestuur hebben we ervoor gekozen om een gedragscode in te voeren voor spelers, begeleiders, ouders, gasten en de bestuursleden zelf. Mede hierdoor zijn we in staat een positieve sfeer te creëren waarin iedereen - van jong tot oud - zich veilig en prettig voelt bij onze honk- en softbalvereniging Drachten Diamonds.

Bij Drachten Diamonds

 • Spelen we sportief met elkaar én tegen elkaar en we verwachten van iedere speler sportiviteit en teamgeest.
 • Vertonen we geen ongewenst gedrag zoals, schelden, pesten, roddelen, discriminatie, seksuele intimidatie en agressief gedrag.
 • Blijven we van de spullen van een ander af, ruimen we onze eigendommen en materialen op en houden we het clubgebouw en de velden schoon.
 • Gaan we goed met de materialen om, zodat we niet voor onnodige kosten komen te staan.
 • Is iedereen zich bewust van zijn voorbeeldfunctie. Kinderen kijken vaak toe en kopiëren bewust en onbewust het gedrag van hun voorbeelden. Wees een voorbeeld!
 • Houden we ons aan de gedragsregels en spreken we elkaar aan op deze gedragsregels.

Algemene regels voor het sportcomplex

 • Wees als speler en toeschouwer positief tijdens een wedstrijd.
 • Respecteer besluiten van de scheidsrechters.
 • Is het verboden te roken in de kantine en de dug-outs.
 • Matig gebruik van alcohol.
 • Drugsgebruik in de kantine, op en rondom het sportcomplex is strikt verboden!
 • Laat geen rommel achter op de velden, in de dug-outs, de kantine en de kleedkamers.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, pesten, seksuele opmerkingen of intimidatie en kwetsen van anderen, worden niet getolereerd.
 • Bespreek problemen en misstanden met de juiste mensen op de juiste plaats.
Namens het bestuur van de honk- en softbalvereniging Drachten Diamonds

Gedragsregels NOC*NSF

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties, dus ook de Drachten Diamonds.
 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.